Szukaj
?
 
 
 
 
 
*  
 
 
 
 
Regulamin
 
 
 

REGULAMIN
BIAŁOSTOCKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ


1.    INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego.
 2. Białostocki Uniwersytet Dziecięcy, zwany dalej PB BUD organizowany jest w Politechnice Białostockiej, której siedziba mieści się w Białymstoku przy ulicy Wiejskiej 45A.
 3. Maksymalna liczba Studentów PB BUD jest określana na początku roku akademickiego przed rozpoczęciem rekrutacji.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktowania się ze Studentami PB BUD (ich rodzicami/opiekunami prawnymi)drogą elektroniczną oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB BUD.
 5. Uczestnictwo w zajęciach PB BUD jest nieodpłatne.2.    CELE i ZADANIA PB BUD

§ 2

 1. PB BUD jest projektem non-profit.
 2. Celem PB BUD jest przede wszystkim promocja nauki oraz rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
 3. Program zajęć w ramach PB BUD jest tak skonstruowany, aby każde dziecko, bez względu na indywidualne zainteresowania, miało możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.
 4. Zajęcia są dostosowane do wieku dzieci i mają na celu rozwijanie dziecięcej ciekawości, propagowanie edukacji i zachęcanie do poznawania świata.
 5. Zajęcia realizowane w ramach PB BUD prowadzone są w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej.3.    STUDENCI PB BUD

§ 3

 1. Studentem PB BUD może zostać dziecko w wieku 7-12 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w PB BUD jest:
 • zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i odesłanie go na wskazany adres e-mail w terminie oznaczonym przez Organizatorów,
 • otrzymanie potwierdzenia przyjęcia jest jednoznaczne z nadaniem statusu Studenta PB BUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.


4.    ZASADY REKRUTACJI

§ 4

 1. Rekrutacja na zajęcia PB BUD odbywa się wyłącznie przez Internet.
 2. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB BUD, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej PB BUD i odesłać go na wskazany adres e-mail w terminie oznaczonym przez Organizatorów.

§ 5

 1. Rekrutacja prowadzona jest w określonym przez Organizatorów terminie podanym do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PB BUD, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność wpływania zgłoszeń.
 4. Kandydaci przyjęci w danym roku akademickim PB BUD otrzymają stosowną informację na podany podczas rekrutacji adres e-mail.
 5. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, zostają automatycznie wpisani na listę rezerwową.
 6. W przypadku ewentualnych rezygnacji zwalniane miejsca proponowane będą kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.

§ 6

 1. Kandydat przyjęty nabywa status „Studenta PB BUD”.
 2. Rodzic/opiekun prawny Studenta PB BUD zobowiązany jest do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie, w terminie podanym przez Organizatorów.
 3. Rodzic/opiekun prawny może, na własny koszt, ubezpieczyć Studenta PB BUD.


5.    ZASADY UCZESTNICTWA

§ 7

 1. Student PB BUD otrzymuje indeks i identyfikator.
 2. Student PB BUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas każdego spotkania. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres e-mail PB BUD pisemną prośbę o wydanie duplikatu.

§8

 1. Rodzic/opiekun prawny powinien towarzyszyć dziecku w drodze na spotkania w ramach PB BUD, bądź zapewnić dziecku opiekę osoby dorosłej.
 2. Organizatorzy PB BUD nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem na zajęcia.
 3. Podczas zajęć Studenci PB BUD stosują się do poleceń Organizatorów.
 4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia szkód spowodowanych przez dziecko w trakcie zajęć PB BUD.
 5. Studenci PB BUD w trakcie zajęć nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę i czekają na podejście Organizatorów.
 6. Podczas trwania zajęć rodzice/opiekunowie prawni Studentów PB BUD nie mogą opuszczać terenu Politechniki Białostockiej, na terenie której odbywają się zajęcia.

§9

 1. Rodzice/opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach.
 2. Student PB BUD w każdej chwili może zrezygnować z udziału w zajęciach w ramach PB BUD.
 3. O rezygnacji z udziału w PB BUD rodzice/opiekunowie prawni powinni niezwłocznie powiadomić Organizatorów.
 4. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność jest podstawą skreślenia z listy studentów PB BUD.

§10

 1. W celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego w PB BUD Student PB BUD powinien posiadać w swoim indeksie odpowiednią liczbę wpisów, uzależnioną od liczby spotkań w poszczególnych semestrach. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest podpis osoby prowadzącej zajęcia. Informacja o liczbie wpisów niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego dostępna będzie na stronie internetowej PB BUD.
 2. Dodatkowym potwierdzeniem obecności Studenta PB BUD na zajęciach jest lista obecności podpisywana przez rodzica/opiekuna prawnego przed każdym spotkaniem.
 3. Na koniec roku akademickiego Student PB BUD z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie otrzymuje dyplom ukończenia PB BUD.
 4. Dyplom nie jest dokumentem, ma on charakter symboliczny.
 5. Dyplomy wręczane będą na ostatnich zajęciach w ramach roku akademickiego.


6.    ORGANIZACJA SPOTKAŃ

§11

 1. PB BUD prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: jesienny i wiosenny.
 2. Nauczanie w ramach PB BUD jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów albo cykli wykładów.
 3. Wykłady prowadzone będą przez pracowników Politechniki Białostockiej i/lub specjalistów spoza Uczelni.
 4. Harmonogram zajęć dostępny będzie na stronie internetowej PB BUD.

§12

 1. Każdy Student PB BUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 2. Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem zajęć, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego listy obecności dostępnej przy punkcie informacyjnym.
 3. Student PB BUD jest zobowiązany stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia oraz Organizatorów.
 4. Na zakończenie każdego spotkania Student PB BUD otrzymuje wpis w indeksie.

§13

 1. Każdy Student PB BUD jest zobowiązany do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej PB BUD oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji tam zamieszczanych.
 2. PB BUD zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów spotkań z przyczyn niezależnych od Organizatorów. Studenci PB BUD (ich rodzice/opiekunowie prawni) zostaną poinformowani drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Informacja będzie również umieszczona na stronie internetowej PB BUD.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia czy wypadki w trakcie zajęć, po ich zakończeniu, jak i nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.


7.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


§14

 1. Rekrutacja na PB BUD odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularzy internetowych zamieszczonych na stronie internetowej PB BUD.
 2. Rodzic/opiekun prawny, który wypełnia i przesyła formularze elektroniczne znajdujące się na stronie internetowej PB BUD, wyraża tym samym zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów w celach związanych z organizacją projektu PB BUD oraz związanych z nim imprez, otrzymywanie informacji dotyczących projektu PB BUD (informacji handlowej) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami), na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Organizatora, który gromadzi i przetwarza dane osobowe obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Każdemu Studentowi PB BUD przysługuje prawo wglądu i poprawiania podanych danych.
 4. Administratorem danych jest Organizator.


8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

 1. Studenci PB BUD (ich rodzice/opiekunowie prawni)zobowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej PB BUD i stosować się do nich.
 2. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w zajęciach PB BUD oznacza akceptację wszelkich informacji pojawiających się na stronie internetowej PB BUD.
 3. Przesłanie przez rodzica/opiekuna formularza rejestracyjnego oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 4. Dokonanie zgłoszenia udziału dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka w spotkaniach PB BUD są równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PB BUD (fotografie i filmy wideo).
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB BUD.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2012r.