Szukaj
?
 
*  
Struktura uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
*  
Wydziały
 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
*  
Jakość kształcenia
 
*  
Historia uczelni
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
 
Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej
 
 
 
Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej
 

zapraszamy do odwiedzenia strony CNK PB

Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej – informacja do mediów


W dniu 29 października br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w Warszawie prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy PB podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej”, który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 01 kwietnia 2008 – 31 grudnia 2012

Całkowita wartość projektu: 65 471 765,03 PLN, z czego 96,46 % będzie stanowić dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Głównym celem projektu realizowanego przez Politechnikę Białostocką jest przygotowanie Uczelni od aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki poprzez:

 • podniesienie standardu oraz jakości infrastruktury Uczelni,
 • podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych sposobów nauczania,
 • poprawa warunków kształcenia poprzez  zapewnienie odpowiedniego standardu sal dydaktycznych, pomocy dydaktycznych oraz odpowiednio przygotowanego sprzętu.

W ramach realizacji projektu powstanie nowoczesny budynek, w którego skład wejdą:

 • Centrum Kształcenia Zdalnego wraz z centrami satelickimi na wydziałach uczelni,
 • Naukowe Centrum Badawczo – Rozwojowe, które umożliwi realizację zajęć dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne formy przekazu m.in. poprzez teletransmisję procesu nowoczesnych badań,
 • Biblioteka Główna PB wraz z zespołem sal multimedialnych,
 • Studium Języków Obcych PB.

W swojej specyfice Centrum Kształcenia Zdalnego (CKZ) będzie składało się z:

 • pracowni multimedialnej do przygotowania materiałów  dydaktycznych,
 • pomieszczenia z serwerami do realizacji platformy nauczania zdalnego w trybie synchronicznym i asynchronicznym,
 • sali komputerowej dla wykładowców do prowadzenia zajęć w trybie on-line,
 • oprogramowania systemowego i aplikacyjnego do realizacji procesu kształcenia.

Integralną częścią wyposażenia CKZ będą satelickie centra dydaktyczne zlokalizowane na wszystkich  wydziałach PB.
Wyposażenie każdego z ośrodków wydziałowych będzie zawierało pełne zestawy do  prowadzenia wideokonferencji zainstalowane w wybranej sali wykładowej, szybkie łącze intemetowe i  bezpośrednie połączenie z serwerami w Centrum Kształcenia Zdalnego. Wydziałowe centra wideokonferencyjne będą uzupełniały ofertę edukacyjną dotyczącą kształcenia  na odległość realizowaną przez Centrum Kształcenia Zdalnego.

W skład Naukowego Centrum Badawczo Rozwojowego wejdzie pięć nowoczesnych laboratoriów:

 • Interdyscyplinarne Laboratorium Diagnostyki i Ochrony Cieplnej Budynków,
 • Interdyscyplinarne Laboratorium Maszyn, Urządzeń i Systemów przepływowych i Cieplnych,
 • Interdyscyplinarne Laboratorium Technologii Proekologicznych,
 • Interdyscyplinarne Komputerowe Laboratorium Modelowania i Optymalizacji w Technologiach Proekologicznych,
 • Interdyscyplinarna Pracownia Komputerowa Projektowania Urządzeń Proekologicznych

Wyposażenie laboratoriów składających się na Naukowe Centrum Badawczo Rozwojowego umożliwi realizację zajęć dydaktycznych wykorzystujących także nowoczesne formy przekazu m.in. poprzez teletransmisję procesu nowoczesnych badań.

Kształcenie w „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej” odbywać się będzie na następujących kierunkach:  architektura i urbanistyka; architektura wnętrz; grafika ze specjalnością projektowanie graficzne; budownictwo; inżynieria środowiska; ochrona środowiska; architektura krajobrazu; gospodarka przestrzenna; elektrotechnika; elektronika i telekomunikacja; informatyka, matematyka; mechanika i budowa maszyn; automatyka i robotyka; inżynieria biomedyczna; zarządzanie, turystyka i rekreacja; zarządzanie i inżynieria produkcji; politologia; mechanika i budowa maszyn; ochrona środowiska; technologia drewna.

W ramach nowego obiektu powstanie Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej, która poza zadaniami realizowanymi na rzecz studentów  i kadry naukowo - dydaktycznej Politechniki, będzie również pełniła funkcję środowiskowego ośrodka  naukowo- technicznego Białegostoku i całego regionu podlaskiego. Swoim użytkownikom Biblioteka zapewni łatwą dostępność do zbiorów zarówno w formie tradycyjnej, jak i na nośnikach elektronicznych  w możliwie najkrótszym czasie.

W ramach projektu zostaną przygotowane także  pomieszczenia  na Studium Języków Obcych funkcjonujące jako jednostka Politechniki Białostockiej. Nowoczesne pracownie komputerowe z oprogramowaniem do  nauczania języków obcych, instalacja telewizji satelitarnej, sale ćwiczeniowe wyposażone w rzutniki  multimedialne, tablice interaktywne
i inne atrakcyjne pomoce dydaktyczne, jak również możliwość  kształcenia na odległość pozwolą stworzyć warunki sprzyjające uczeniu się i motywować studentów do  pracy.

W ramach projektu zostaną przygotowane sale ćwiczeniowe oraz laboratoria komputerowe do intensywnego nauczania języków obcych, w szczególności pod kątem języka technicznego.

Fundusze Europejskie

 
galeria
 
Wizualizacje