Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wydział Informatyki rekrutacja
 
 
 
Wydział Informatyki
 

Politechnika Białostocka zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.

Kierunek – informatyka

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętności programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Studia II stopnia , stacjonarne, 1,5-roczne (przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku informatyka) lub 2-letnie (przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich kierunku informatyka oraz absolwentów kierunków pokrewnych). O przyjęciach kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż informatyka, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Studia II stopnia , niestacjonarne (zaoczne), 1,5-roczne (przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku informatyka) lub 2-letnie (przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich kierunku informatyka oraz absolwentów kierunków pokrewnych). Studia II stopnia mogą rozpocząć także osoby, które zaliczyły łącznie 60% podstawowych i kierunkowych treści kształcenia określonych w standardach kształcenia dla studiów I stopnia.

Absolwent ma ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich na kierunku informatyka oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej, umie kierować pracą zespołów. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych.

Specjalność – systemy aplikacyjne (studia stacjonarne)

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w zespołach tworzących rozwiązania informatyczne o charakterze aplikacyjnym – zarówno w charakterze wykonawców, jak i zarządzających – w oparciu o najnowsze technologie internetowe i mobilne, algorytmy multimedialne oraz narzędzia i usługi komunikacji przy wykorzystaniu idei naturalnych interfejsów użytkownika. Wykształcenie absolwentów obejmuje również, umiejętności niezbędne do skutecznego i kreatywnego działania gospodarczego, a także pracy naukowo-badawczej z zakresu multimediów i technologii mobilnych. Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich.

Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności, pozwalają Absolwentom na prowadzenie aktywności zawodowej – zarówno własnej, jak i w przedsiębiorstwach informatycznych – polegającej m.in. na: tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji portali internetowych, opracowywaniu koncepcji modeli biznesowych i wytwarzaniu oprogramowania na urządzenia mobilne (w tym również gier), projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji sieci bezprzewodowych i usług sieciowych (VoIP, tele- i wideokonferencje, Video-on-Demand, telewizja IP), wykonywaniu usług z zakresu inżynierii dźwięku i obrazu, w tym na potrzeby studiów telewizyjnych, radiowych, filmowych i graficznych.

Specjalność – informatyka i finanse (studia stacjonarne)

Absolwent posiada wiedzę na temat zarządzania bazami danych, programowania aplikacji w sieciach komputerowych, podstaw metod ekonometrycznych w finansach oraz prognozowania, inżynierii finansowej, zarządzania ryzykiem, elementów rachunkowości przedsiębiorstw.

Specjalność przygotowuje wysoko wykwalifikowanych informatyków ze znajomością podstaw szeroko rozumianych finansów do pracy w np. bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych itp.

Specjalność – inteligentne technologie internetowe (studia stacjonarne)

Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, implementacji, wdrażania i eksploatacji aplikacji i systemów internetowych, eksploracji zasobów internetowych, zagadnień dotyczących języków, technik, narzędzi i metodologii tworzenia aplikacji i systemów internetowych: tworzenia stron, portali i serwisów internetowych; projektowania i implementacji internetowych systemów bazodanowych; zaawansowanych aplikacji sieciowych; tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych; zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji internetowych.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem aplikacji i systemów internetowych, firmach zarządzających portalami internetowymi jak również zajmujących się implementacją aplikacji internetowych. Zdobyta wiedza o nowoczesnych narzędziach informatycznych pozwoli na zatrudnienie w instytucjach handlu elektronicznego i e-sług, działach zajmujących się promocją i marketingiem firm w Internecie oraz instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów.

Specjalność – inżynieria oprogramowania (studia stacjonarne)

Absolwent posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat projektowania, implementacji i testowania różnorodnych systemów informatycznych w tym internetowych, budowy aplikacji gridowych i równoległych, architektur oprogramowania i współczesnych procesów wytwórczych, projektowania i korzystania z baz i hurtowni danych w zastosowaniach biznesowych, wykorzystania technik eksploracji danych (m. in. danych finansowych i medycznych) oraz inteligencji obliczeniowej (w tym sztucznych sieci neuronowych i algorytmów ewolucyjnych), zaawansowanych aspektów najpopularniejszych systemów operacyjnych; zarządzania projektami informatycznymi.

Absolwent tej specjalności jest cenionym pracownikiem znanych firm tworzących oprogramowanie oraz konsultingowych. Potrafi pracować w zespole, proponować rozwiązania oparte na najnowszych zdobyczach inżynierii oprogramowania.

Specjalność – systemy informatyczne (studia niestacjonarne)

Absolwent posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat wdrażania, zarządzania i rozwijania systemów informatycznych, zarówno lokalnych, jak również rozproszonych, w tym sieciowych i internetowych, projektowania i korzystania z baz danych, zarządzania projektami informatycznymi, administrowania systemami operacyjnymi oraz infrastrukturą sieciową, zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami.

Absolwent tej specjalności jest cenionym pracownikiem działów IT firm różnych branż. Potrafi wdrażać, utrzymywać i w razie potrzeby dopasowywać do potrzeb pracodawcy infrastrukturę i systemy informatyczne.

Kierunek matematyka

Studia licencjackie , I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Posiada umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie, korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne.

Specjalność – matematyczne metody informatyki

Absolwent posiada wiedzę na temat podstawowych przedmiotów z matematyki teoretycznej uzupełnioną przedmiotami z matematyki stosowanej oraz informatyki. Dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do samodzielnej pracy z wykorzystaniem technik modelowania matematycznego, badań statystycznych, analizy ekonomicznej i finansowej, wspartych narzędziami informatycznymi.

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych i firmach tworzących dla nich oprogramowanie.

Studia II stopnia , stacjonarne, 2-letnie, przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku matematyka oraz kierunków pokrewnych. O przyjęciach kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż matematyka, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Studia II stopnia , niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie, przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku matematyka oraz kierunków pokrewnych. Studia II stopnia mogą rozpocząć także osoby, które zaliczyły łącznie 60% podstawowych i kierunkowych treści kształcenia określonych w standardach kształcenia dla studiów I stopnia.

Specjalność – matematyka stosowana

W stosunku do wiedzy uzyskanej na studiach pierwszego stopnia, absolwent będzie miał istotnie pogłębioną wiedza zarówno z zakresu matematyki teoretycznej, jak i jej zastosowań. W czasie studiów poszerzy i udoskonali umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń i testowania hipotez teoretycznych oraz precyzyjnego przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie. Poszerzy znajomość metod wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, korzystania z nich i ich rozwijania. Pogłębi wiedzę dotyczącą narzędzi informatycznych, wykorzystywanych przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz udoskonali sprawności w ich obsłudze. Wypracuje nawyk poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku matematyka będzie przygotowany do samodzielnej pracy w instytucjach, wykorzystujących metody matematyczne do przetwarzania i analizy danych (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy prowadzące usługi doradztwa, firmy przemysłowe itp.). Będzie również mógł podjąć pracę jako nauczyciel matematyki i informatyki po uprzednim uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku matematyka będzie również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia z zakresu matematyki lub kierunków pokrewnych oraz będzie umiał pracować w zespołach interdyscyplinarnych zajmujących się badaniami naukowymi oraz ich wykorzystaniem w praktyce, w szczególności w zespołach międzynarodowych.