Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wydział Elektryczny rekrutacja
 
 
 
Wydział Elektryczny
 

Politechnika Białostocka zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.

Kierunek – elektronika i telekomunikacja

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Studia przygotowują do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w zakresie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze konstrukcji, produkcji, jak i różnego rodzaju usług.

Absolwent posiada wymagany zasób wiedzy z dyscyplin podstawowych, takich jak matematyka, fizyka, teoria obwodów i sygnałów, metodyka i technika programowania oraz technika obliczeniowa i symulacyjna. Wiedza ta jest uzupełniona wiadomościami specjalistycznymi z zakresu inżynierii materiałowej i konstrukcji urządzeń, techniki analogowej, cyfrowej i mikroprocesorowej, przetwarzania sygnałów, metrologii, telekomunikacji, techniki bezprzewodowej i techniki bardzo wysokich częstotliwości oraz optoelektroniki, a także wzbogacona o umiejętności tworzenia i posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie m.in. u operatorów sieci telekomunikacyjnych (w tym telefonii komórkowej), w miejskich sieciach teleinformatycznych (w tym sieciach telewizji kablowej), u dostawców usług internetowych i multimedialnych, w różnorodnych zakładach przemysłowych, bankowości, administracji państwowej oraz wszędzie tam gdzie stosowane są nowoczesne systemy elektroniczne.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność – aparatura elektroniczna

Absolwent tej specjalności posiada gruntowną wiedzę z zakresu miernictwa elektronicznego, techniki mikroprocesorowej i regulacji, programowalnych struktur logicznych, a także radioelektroniki, elektroniki mocy i ochrony przeciwzakłóceniowej, układów elektroniki profesjonalnej, systemów radiokomunikacji mobilnej, techniki telewizyjnej i radiowej, a także wspomaganego komputerowo projektowania aparatury elektronicznej. Absolwent przygotowany jest do pracy w zakresie eksploatacji urządzeń i systemów elektroniki i automatyki przemysłowej, takich jak: sterowniki, energoelektroniczne układy zasilania i przetwarzania energii elektrycznej, układy pomiarowe techniki mikroprocesorowej, systemy komputerowe i układy automatyki, diagnostyki i nadzoru w procesach przemysłowych. Student, w trakcie studiów, ma możliwość wyboru, według własnych preferencji, ścieżki dydaktycznej: telekomunikacja bezprzewodowa lub elektronika przemysłowa.

Specjalność – teleinformatyka i optoelektronika (studia stacjonarne)

Absolwent posiada wiedzę na temat systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych zarówno w zakresie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych jak również technologii internetowych oraz o najnowsze rozwiązania w zakresie teletransmisji, cyfrowego przetwarzania sygnałów, konstrukcji i eksploatacji central telefonicznych, technologii internetowych, programowania aplikacji sieciowych, techniki światłowodowej, źródeł i detektorów promieniowania, sieci światłowodowych, podstaw optyki i optyki falowej, systemów multimedialnych oraz radiokomunikacyjnych, np.: telefonii komórkowej, z konstrukcji, projektowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych.

Szeroka gama zajęć laboratoryjnych i projektowych zapewnia zdobycie praktycznych umiejętności profesjonalnego wykonywania zadań związanych z tworzeniem i technicznym zarządzaniem współczesną infrastrukturą teleinformatyczną w zakresie projektowania, wdrażania i zarządzania systemami sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowych sieci optycznych, projektowania multimedialnych sieci wielousługowych, systemów przetwarzania sygnałów, technologii internetowych, a także zagadnień bezpieczeństwa i ochrony informacji w systemach komunikacji elektronicznej. Student w trakcie studiów ma możliwość wyboru, według własnych preferencji, ścieżki dydaktycznej: teleinformatyka lub optoelektronika.

Studia II stopnia , 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku elektronika i telekomunikacja oraz kierunków pokrewnych.

Studia zapewniają odpowiednie przygotowanie do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej i naukowej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze konstrukcji, produkcji jak i różnego rodzaju usług.

Absolwent tego kierunku posiada szeroki zasób wiedzy z dyscyplin podstawowych: matematyki i jej aplikacji, metod numerycznych i optymalizacji. Wiedza ta jest rozszerzona o wiadomości specjalistyczne z zakresu techniki światłowodowej i fotoniki, programowalnych układów cyfrowych, teorii informacji i kodowania oraz kompatybilności elektromagnetycznej, a także bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Duża ilość zajęć laboratoryjnych i projektowych pozwala na zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej oraz elektroniki przemysłowej. Zapewnia też rozszerzenie praktycznych umiejętności projektowania zaawansowanych systemów elektroniki, sterowania urządzeniami przemysłowymi, zarządzania sieciami oraz systemami teleinformatycznymi z uwzględnieniem najnowszych systemów optycznych, zaawansowanych technik cyfrowego przetwarzania sygnałów i platform ich realizacji oraz umiejętności projektowania, eksploatacji i zabezpieczenia danych we współczesnych sieciach i systemach telekomunikacyjnych.

Otrzymany zasób wiedzy umożliwia absolwentom rozwiązywanie zarówno konkretnych zadań technicznych, związanych z projektowaniem, wytwarzaniem bądź eksploatacją aparatury elektronicznej i sieci teleinformatycznych, jak i samodzielne wykonywanie prac badawczo-rozwojowych z zakresu konstrukcji urządzeń i systemów elektronicznych oraz teleinformatycznych, a także nadzorowanie czynności wdrożeniowych. Na studiach stacjonarnych, w trakcie nauki, student ma możliwość wyboru, według własnych preferencji, ścieżki dydaktycznej: aparatura elektroniczna lub teleinformatyka i optoelektronika.

Absolwent może podjąć pracę w tych gałęziach gospodarki, w których wykorzystywane są możliwości współczesnej elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, zarówno w dużych zakładach produkcyjnych i usługowych posiadających lokalne sieci teleinformatyczne, zakładach sprzętu kontrolno-pomiarowego, szpitalach, małych przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest szeroka wiedza ogólnotechniczna, jak również może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i napraw sprzętu elektronicznego. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia zatrudnienia w biurach projektowych, instytutach przemysłowych i uczelnianych jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Kierunek – energetyka

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w zakresie energetyki, w sferze wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów energetycznych, w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Jest specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych, krajowych i europejskich regulacji prawnych oraz norm w zakresie energetyki, krajowego i europejskiego systemu kompetencji i uprawnień zawodowych oraz zagadnień ekonomicznych i zarządzania, związanych z działalnością gospodarczą.

Specjalność – inżynieria wytwarzania i przesyłu energii

Absolwent jest inżynierem wykształconym w ogólnym zakresie wiedzy technicznej, z umiejętnościami i nawykami ułatwiającymi dalszy rozwój kwalifikacji, tzn. umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu energetyki, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, ma doświadczenie w posługiwaniu się technikami informatycznymi w pracach inżynierskich i powszechnego użytku. Podstawowy zakres wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwenta dotyczy: nauk ścisłych i technicznych (w tym informatyki), ogólnych zagadnień, dotyczących energetyki, techniki cieplnej, energetyki cieplnej, problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej oraz zagadnień zrównoważonego rozwoju kraju.

Student studiów stacjonarnych, w trakcie studiów, ma możliwość wyboru ścieżki dydaktycznej:odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej lub maszyny i urządzenia energetyczne .

Absolwent ścieżki dyplomowania odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej posiada wiedzę, kwalifikacje i kompetencje z zakresu elektroenergetyki, a w szczególności: problematyki odnawialnych źródeł energii elektrycznej, szeroko pojętych procesów przetwarzania energii elektrycznej, zapewniania standardów wysokiej jakości energii w systemie elektroenergetycznym, znajomości urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej, prawidłowej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, z wykorzystaniem współczesnych technik sterowania, zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych w elektroenergetyce, projektowania procesów przetwarzania energii, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, projektowania urządzeń stosowanych w procesach przetwarzania energii.

Absolwent ścieżki dyplomowania maszyny i urządzenia energetyczne posiada wiedzę, kwalifikacje i kompetencje z zakresu energetyki cieplnej, a w szczególności: procesów wymiany ciepła i przesyłu ciepła, typowych współczesnych urządzeń energetycznych – kotłów, pomp, turbin itp. – spełniających dodatkowo uwarunkowania ochrony środowiska, dziedzin specjalistycznych, tj. kogeneracji i rozwiązań systemów o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, zastosowania nowoczesnej techniki pomiarowej w energetyce cieplnej, eksploatacji systemów cieplnych z zachowaniem standardów europejskich, projektowania i konstruowania systemów cieplnych, maszyn i urządzeń tych systemów.

Wiedza i kompetencje absolwenta uzyskane w uczelni, są wzbogacone praktyką zawodową, odbytą w jednej z firm związanych z branżą energetyczną. Absolwent jest przygotowany do pracy inżyniera oraz podwyższania kwalifikacji specjalistycznych w dziedzinie energetyki. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunek – elektrotechnika

Studia inżynierskie , I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent posiada zasób wiedzy z dyscyplin podstawowych takich jak: matematyka, fizyka, elektrotechnika teoretyczna, elektronika, informatyka, metody obliczeniowe, technika cyfrowa, teoria sterowania, miernictwo elektryczne itd. Wiedza ta jest rozszerzona wiadomościami specjalistycznymi z zakresu zagadnień związanych z projektowaniem, budową oraz eksploatacją układów i urządzeń elektrycznych, energoelektronicznych, komputerowych oraz użytkowania przemysłowych sterowników cyfrowych.

Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej szczególnie w średnich i małych zakładach pracy zajmujących się wytwarzaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu, w tym szczególnie przemysłu elektrotechnicznego oraz automatycznego sterowania procesami produkcyjnymi i technologicznymi.

Otrzymany zasób wiadomości umożliwia absolwentom wszystkich specjalności kontynuowanie nauki na II stopniu studiów.

Specjalność – automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa (studia stacjonarne)

Absolwent tej specjalności przygotowany jest do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu projektowania oprogramowania i diagnostyki zautomatyzowanych systemów pomiarowo-kontrolnych, projektowania systemów automatyki i ich składników, projektowania i użytkowania w praktyce przemysłowej urządzeń i systemów przeznaczonych do sterowania procesami produkcyjnymi przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Absolwent posiada zasób wiedzy z zakresu podstaw programowania i użytkowania systemów mikrokomputerowych ogólnego przeznaczenia. Student w trakcie studiów ma możliwość wyboru, według własnych preferencji, ścieżki dydaktycznej: automatyka i technika mikroprocesorowa lub automatyka przemysłowa.

Specjalność – elektroenergetyka i technika świetlna (studia stacjonarne)

Kształcenie na tej specjalności obejmuje w szerokim zakresie następujące zagadnienia: wytwarzanie, przesył i rozdział energii elektrycznej, gospodarka elektroenergetyczna, a także problematyka zarządzania w elektroenergetyce. W trakcie studiów przedstawiane są zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące sieci i systemów elektroenergetycznych oraz ich sterowania, zabezpieczania i automatyzacji, metody optymalizacji w elektroenergetyce, zagadnienia dotyczące linii, stacji elektroenergetycznych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Absolwent posiada umiejętność projektowania: instalacji oświetleniowych, sprzętu i urządzeń oświetleniowych, układów energetyki słonecznej i wybranych elementów optoelektronicznych. Student w trakcie studiów ma możliwość wyboru, według własnych preferencji, ścieżki dydaktycznej: elektroenergetyka lub technika świetlna.

Specjalność – inżynieria elektryczna (studia niestacjonarne)

Absolwent tej specjalności posiada umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego.

Studia II stopnia , 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku elektrotechnika i kierunków pokrewnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu, w tym szczególnie przemysłu elektrotechnicznego oraz automatycznego sterowania procesami produkcyjnymi i technologicznymi. Absolwent posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Na studiach stacjonarnych, w trakcie nauki, student ma możliwość wyboru, według własnych preferencji, ścieżki dydaktycznej: automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa lub elektroenergetyka i technika świetlna.

Studia III stopnia – doktoranckie, stacjonarne, 4-letnie, dyscyplina naukowa elektrotechnika.