Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Wydział Architektury rekrutacja
 
 
 
Wydział Architektury
 

Politechnika Białostocka zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.

Kierunek – architektura i urbanistyka

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe).

Plan studiów obejmuje wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, a także przepisów techniczno-budowlanych, metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Absolwent posiada umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem.

Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura i urbanistyka.

Plan studiów obejmuje wykształcenie interdyscyplinarne oraz rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych w rozwiązywaniu problemów projektowych – architektonicznych i urbanistycznych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych

z uwzględnieniem czynników społecznych, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych, stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi.

Absolwent rozumie rolę zawodu architekta jako zawodu społecznego zaufania. Stosuje zasady etyki zawodowej.

Jest też przygotowany do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz podjęcia pracy badawczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem.

Kierunek – architektura wnętrz

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe).

Absolwent posiada gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomegoi odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Posiada wiedzę inżynierską z zakresu zagadnień konstrukcyjnych, budowlano-materiałowych, instalacyjnych, oświetlenia i iluminacji oraz wiedzę z zakresu sztuk plastycznych i nauk humanistycznych. Posiada umiejętności wykonywania projektów wnętrz o różnym przeznaczeniu, mebli, rzeźby kameralnej, a także nieskomplikowanych projektów architektonicznych.

Absolwent jest przygotowany, do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej oraz do organizowania działalności projektowej.

Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura wnętrz.

Absolwent potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę teoretyczną jako bazę do samodzielnej działalności twórczej. Zdobyta pogłębiona wiedza pozwala na rozwiązywanie zadań projektowych w zakresach poznanych na studiach I stopnia, lecz w odniesieniu do obiektów dużych, o bardziej złożonej funkcji i strukturze formalnej: wszelkich wnętrz w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym wnętrz wielkoprzestrzennych, zespołów wnętrz o zróżnicowanym programie użytkowym, a także wnętrz zabytkowych; aranżacji terenów otwartych w rodzaju podwórek bądź dziedzińców. Student nabywa także dodatkowe umiejętności projektowania form użytkowych oraz kształtowania wystaw. Podstawy do takich działań daje uzyskana na studiach wiedza techniczna, pogłębienie świadomości co do wymagań ergonomii i sposobu funkcjonowania przestrzennego i konstrukcyjnego obiektów oraz umiejętności plastyczne.

Kierunek – grafika

Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe).

Specjalność – projektowanie graficzne

Absolwent studiów ma wiedzę interdyscyplinarną z zakresu kształcenia ogólnego, przedmiotów kierunkowych oraz rozwinięte indywidualne zdolności twórcze. Posiada umiejętności twórczego rozwiązywania zadań w zakresie grafiki użytkowej; w szczególności: różnorodnych form komunikatu wizualnego (plakat, reklama, informacja wizualna), grafiki wydawniczej oraz tworzenia grafiki na potrzeby mediów elektronicznych. Posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe, koncepcyjne oraz artystyczne w zakresie grafiki artystycznej (warsztatowej) i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy zespołowej. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej: artystycznej i projektowej. Jest przygotowany praktycznie i mentalnie do podjęcia pracy w wydawnictwach, agencjach graficznych, instytucjach kultury oraz – po uzupełnieniu specjalności nauczycielskiej – do pracy w szkolnictwie. Absolwent posiada zakres wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych umożliwiających podjęcie studiów drugiego stopnia.