Szukaj
?
 
 
 
Ulgi dla osób niepełnosprawnych w przejazdach MPK w Białymstoku
 
 
 

(Uchwała Nr LXIV/663/94 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 14 marca 1994 r. z póź.zm.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.z 2002 r. Nr 42 poz.371 z póź. zm.)
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87 z póź .zm.)

Przejazdy bezpłatne przysługują:

  1. Dzieciom i młodzieży – do ukończenia 24-tego roku życia o znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności (I, II, III grupa inwalidzka) oraz ich rodzicom* lub opiekunom* przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem - na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.
  2. Osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) wraz z przewodnikiem - na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym.
  3. Osobom niewidomym, ociemniałym i niedowidzącym wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O.

* dotyczy jednej osoby

Przejazdy z ulgą 50% przysługują:

  1. Osobom o umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności (II. III grupa inwalidzka) - na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany lub lekki stopniu niepełnosprawności i dowodu osobistego.


Usługa przewozu osób niepełnosprawnych "od drzwi do drzwi"
Usługa została uruchomiona przez Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej w Białymstoku 1 kwietnia 1994 roku. Pozwala ona na podróżowanie głównie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, które telefonicznie lub pisemnie zamawiają mikrobus na konkretny adres i na konkretną godzinę ("od drzwi") i podróżują w konkretne miejsce ("do drzwi"). Regulamin przewozu osób niepełnosprawnych – http://www.bialystokonline.pl/zokm.php