Szukaj
?
 
*  
Studia I stopnia
 
     - 
 
 
 
*  
Studia II stopnia
 
     - 
 
 
 
*  
Studia III stopnia doktoranckie
 
     - 
 
*  
Studia podyplomowe
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
 
Trójstopniowy system studiów
 
 
 
Trójstopniowy system studiów
 

W Politechnice Białostockiej realizowany jest trójstopniowy system kształcenia, który umożliwia uzyskanie kolejno dyplomów licencjata bądź inżyniera, magistra oraz doktora nauk technicznych. Studia na Politechnice Białostockiej są prowadzone przez 10 jednostek: 7 wydziałów oraz 3 jednostki międzywydziałowe (Studium Języków Obcych, Studium Fizyki, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu).

Studia pierwszego stopnia – są to studia licencjackie (trwające 6 semestrów) lub inżynierskie (trwające 7 semestrów) prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Do ich podjęcia może być dopuszczona osoba, która legitymuje się świadectwem dojrzałości oraz spełniła warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię. Studia pierwszego stopnia umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia oraz przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Tytułem potwierdzającym ukończenie studiów pierwszego stopnia, w zależności od ich rodzaju, jest tytuł licencjata bądź inżyniera.

W roku akademickim 2011/2012 Politechnika Białostocka oferuje 24 atrakcyjne kierunki studiów I stopnia.

Studia drugiego stopnia – są to studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie. W zależności od kierunku trwają od 1,5 do 2 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Na studia drugiego stopnia w Politechnice Białostockiej mogą ubiegać się absolwenci wszystkich uczelni, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na danym kierunku.

W roku akademickim 2011/2012 Politechnika Białostocka oferuje 16 atrakcyjnych kierunków studiów II stopnia.

Studia trzeciego stopnia – na tzn. studia doktoranckie, prowadzone w trybie stacjonarnym, przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. Uczestnik studiów doktoranckich może ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego. Zasady przyznawania stypendium określa zarządzenie nr 72 Rektora Politechniki Białostockiej z dn. 30 września 2011 r.

W roku akademickim 2011/2012 Politechnika Białostocka proponuje podjęcie studiów doktoranckich na Wydziałach: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrycznym oraz Mechaniczny.

Ofertę edukacyjną Uczelni uzupełniają kursy dokształcające i liczne kierunki studiów podyplomowych.