Szukaj
?
 
 
 
Stypendia
 
 
 

Studentom niepełnosprawnym przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium specjalne może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jest ono przyznawane na wniosek studenta. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do „Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej”. Do wniosku student zobowiązany jest dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdzonej przez właściwy organ. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania semestru. Stypendium jest przyznawane wówczas od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. Studentowi, któremu w trakcie trwania roku akademickiego orzeczenie o niepełnosprawności utraciło ważność, wypłata stypendium zostaje wstrzymana. Stypendium może zostać wypłacone z wyrównaniem za poprzednie miesiące, jeżeli student dostarczy aktualne orzeczenie. Wysokość stypendium to 430zł/mies. niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

(Wniosek o stypendium specjalne i inne - w plikach do pobrania)