Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Rekrutacja internetowa krok po kroku
 
 
 
REKRUTACJA KROK PO KROKU
 

Rekrutacja na Politechnikę Białostocką odbywa się drogą elektroniczną. System Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) jest dostępny na stronie Politechniki Białostockiej (www.pb.edu.pl). Kandydaci korzystają z dostępu do Internetowej Rejestracji Kandydatów we własnym zakresie. Na terenie Uczelni istnieje możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych w celu rejestracji.

Czynności związane z rekrutacją przeprowadzają powołane przez dziekanów wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora, dostępnym na stronie internetowej Politechniki Białostockiej w zakładce „Informacje dla kandydatów”.

Kandydat może zarejestrować się maksymalnie na 3 kierunki studiów I stopnia oraz maksymalnie na 1 kierunek studiów II stopnia.

Jeżeli kandydat zarejestruje się na więcej niż 1 kierunek studiów I stopnia, musi ustalić listę priorytetów.

W celu rejestracji kandydaci:

1. zakładają osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL kandydata;

2. wypełniają i zatwierdzają kwestionariusz osobowy oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

3. na studia I stopnia:

  • wskazują przedmioty zdawane na maturze, ich poziom i uzyskane wyniki,
  • dokonują wyboru od 1 do 3 kierunków studiów,
  • wskazują przedmioty, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów;

4. na studia II stopnia:

  • wpisują oceny z dyplomu ukończenia studiów i średnią ocen ze studiów,
  • dokonują wyboru 1 kierunku studiów (i ewentualnie specjalności);

5. wnoszą opłatę za postępowanie rekrutacyjne na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez IRK (konto widoczne jest w profilu kandydata w zakładce „dane do przelewu”).

Po wykonaniu powyższych czynności kandydaci, którzy zdają egzamin z rysunku muszą sprawdzić termin i miejsce egzaminu.

Na czas egzaminów Uczelnia może zapewnić kandydatom zakwaterowanie w Domach Studenta Politechniki Białostockiej. W tym celu należy skontaktować się z administracją poszczególnych domów studenta (tel. 85 746 90 00 – centrala).

Rejestracja internetowa jest wiążąca, gdy:

1. kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane;

2. zapisze się na wybrany kierunek studiów;

3. wniesie opłatę za postępowanie rekrutacyjne;

4. Uczelnia uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie na konto opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Politechnika nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w internetowej rejestracji kandydatów autoryzowane osobistym hasłem kandydata.

Osobiste konto kandydata służy do:

1. dokonania i potwierdzenia rejestracji;

2. przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących wyników kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

3. przekazywania innych wiadomości przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym;

4. przesłania przez kandydata zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej.

Informacje przesłane kandydatom przy wykorzystaniu ich osobistych kont uważa się za dostarczone. Politechnika nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydatów z tymi wiadomościami.

Politechnika nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Uczelnia ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych jest złożenie kompletu dokumentów, w terminie podanym w harmonogramie. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

Wydziałowe komisje rekrutacyjne kwalifikują kandydatów na studia I stopnia zgodnie z priorytetami wskazanymi przez kandydata podczas rejestracji – kandydat zostanie zakwalifikowany na kierunek z najwyższym priorytetem, na który ma wystarczającą liczbę punktów.

Przyjęcie na studia I i II stopnia odbywa się w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postepowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów w ramach limitu miejsc.

Proces kwalifikacji na studia I stopnia przebiega następująco:

1. kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych list i na każdej liście ustala się grupę osób zakwalifikowanych na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc;

2. jeżeli kandydat znajdzie się w grupie osób zakwalifikowanych na więcej niż jednej liście, pozostawia się jego nazwisko tylko na liście najwyższego priorytetu i wykreśla się go z list dotyczących priorytetów niższych, natomiast pozostaje on w „rezerwie” dla list opcji wyższych;

3. pierwsze listy osób zakwalifikowanych będą opublikowane w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji; kandydaci zakwalifikowani składają dokumenty w celu potwierdzenia chęci studiowania;

4. na wolne miejsca powstałe po wykreśleniu osób, które nie złożyły dokumentów, zostaną, w następnych etapach postępowania, zakwalifikowane kolejne osoby z list rezerwowych, które zadeklarowały chęć udziału w kolejnych etapach kwalifikacji.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany kierunek studiów II stopnia na Politechnice Białostockiej, mają możliwość w wyznaczonym terminie ubiegania się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów II stopnia, na którym pozostały wolne miejsca.

Decyzję w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia kandydata w ramach wolnych miejsc podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie podlega zwrotowi.

Do ubiegania się o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne upoważnia jedynie nieuruchomienie wszystkich kierunków studiów, na które kandydat ubiegał się o przyjęcie oraz niezdanie egzaminu maturalnego, w przypadku wniesienia opłaty przed ogłoszeniem wyników tego egzaminu.

Wykaz numerów telefonów i fax. oraz adresów e-mailowych wydziałowych komisji rekrutacyjnych podany jest na stronie internetowej Politechniki Białostockiej w zakładce „Informacje dla kandydatów”.