Szukaj
?
 
 
 
Regulamin konkursów
 
 
 

REGULAMIN

Drugiego Konkursu Prezentacji Multimedialnych w Języku Obcym na temat: „Mój kierunek studiów – konieczny dzisiaj, niezbędny jutro” pod honorowym patronatem Dziekanów WA, WBiIŚ, WE, WI, WM, WZ oraz SJO.

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

Regulamin określa: cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, kryteria oraz sposób oceny prezentacji, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach.

 

§2

Konkurs jest ogłoszony przez Studium Języków Obcych z inicjatywy Kierownictwa Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej przy współpracy z Dziekanami wszystkich Wydziałów PB.

 

§3

Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana przez jednostki organizujące.

 

II. Cele konkursu

 

§4

Celem Konkursu Prezentacji w Języku Obcym jest upowszechnianie praktycznego wykorzystania znajomości języków obcych oraz wiedzy z zakresu wybranego kierunku studiów  wśród studentów Politechniki Białostockiej.

 

§5

Konkurs prezentacji stwarza szansę zdobycia doświadczenia, które może okazać się znaczące w przyszłej pracy.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

§6

W konkursie prezentacji w języku obcym mogą uczestniczyć:

a) studenci studiów stacjonarnych na wszystkich Wydziałach PB,

b) studenci studiów niestacjonarnych na wszystkich Wydziałach PB.

 

§7

Warunki przystąpienia do konkursu:

Studenci zgłaszają swój udział w prezentacji do dnia 18.04.2012 lektorom prowadzącym, którzy do dnia 19.04.2012 r. przekazują zgłoszenia do Komisji Konkursowej.

 

 

§8

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną prezentację.

 

§9

Czas prezentacji nie powinien był dłuższy niż 10 minut.

 

§10

Prezentacja nie może zawierać treści obraźliwych oraz powszechnie uznanych za nieetyczne i niestosowne.

 

 

 

 

IV. Sposób i kryteria oceny

 

§11

Prezentacje będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej.

 

§12

W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

a) Pracownik SJO pełniący funkcję opiekuna wydziału

b) dwoje wyznaczonych pracowników SJO

§13

 

Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone projekty, będzie działać zgodnie z celami i zasadami określonymi w Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze następujące walory prezentacji:

a) wartość merytoryczną,

b) poprawność językową,

c) zgodność z wymogami dotyczącymi rozwijania umiejętności zawodowej prezentacji,

d) wartość estetyczną.

 

§14

Prezentacje będą oceniane na czterech poziomach kompetencji językowych: A2, B1, B2, C1.

 

V. Sposób informowania o przeprowadzeniu konkursu

 

§15

Oprócz dyplomów i nagród przyznawanych przez Komisję Konkursową przewidywane są również nagrody i wyróżnienia Dziekanów poszczególnych Wydziałów. Dodatkową nagrodą dla laureatów będzie wpis do suplementu do dyplomu.

 

§16

 

Informacja o Konkursie oraz Regulamin są umieszczone na stronie internetowej SJO Politechniki Białostockiej.