Szukaj
?
 
 
 
 
Regulamin do egzaminu wg nowych zasad
 
 
 

DOTYCZY STUDENTÓW ZACZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011


REGULAMIN ZALICZANIA LEKTORATU JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ ZASADY EGZAMINU CENTRALNEGO B2


DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ


Wydany na podstawie Uchwały Nr 9/27/2010 Senatu PB z dnia 16 września 2010 r. w oparciu o Regulamin Studiów w PB


§ 1.     WSTĘP

  1. Niniejszy regulamin dotyczy lektoratu języków obcych na studiach
    I stopnia prowadzonych przez Studium Języków obcych Politechniki Białostockiej (SJO PB).
  2. Zajęcia z języków obcych w Politechnice Białostockiej prowadzi Studium Języków obcych. Sekretariat Studium mieści się w CNK P2/12  Adres internetowy SJO: http://www.pb.edu.pl/Studium-jezykow-obcych.html


§ 2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH


1.    Student studiów  pierwszego stopnia ma prawo do bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach lektoratu z języków zawartych w ofercie SJO w wymiarze od 150 do 180 godzin (w zależności od decyzji Rady Wydziału i zgodnie z planem studiów),
2.    Lektorat z języka obcego prowadzony jest na wielu poziomach kontynuujących: A2 – poziom początkujący plus, B1 – poziom średni niższy, B2 – poziom średni wyższy, C1 – poziom zaawansowany ustalonych zgodnie z tabelą poziomów kompetencji językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework),
3.    Wstępny przydział do grup językowych odbywa się na podstawie wyników matury pisemnej z języka obcego (lektorat jest kontynuacją nauki języka obcego, z którego student zdawał egzamin maturalny). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany poziomu lektoratu do końca pierwszego miesiąca nauki języka obcego oraz zmiana języka nauczanego pod warunkiem zdawania egzaminu maturalnego również z drugiego języka,
4.    Student może zdać egzamin B2 już po pierwszym semestrze nauki języka obcego; w takim przypadku może uczęszczać na dowolne zajęcia z bezpłatnej oferty SJO wykorzystując przysługujące godziny zajęć z języka obcego zgodnie z planem studiów. W ofercie Studium znajdują się:
a)    lektoraty tematyczne (język techniczny, biznesowy, itp.) – po zdaniu lub zaliczeniu na podstawie certyfikatu egzaminu B2,
b)    lektoraty języka drugiego – po zdaniu lub zaliczeniu na podstawie certyfikatu egzaminu B2,
c)    studenci PB, których obowiązywał egzamin końcowy i zdali go na poziomie B2 mogą uczestniczyć w lektoratach na poziomie C1, w lektoratach tematycznych lub lektoratach drugiego języka obcego.
5.    Wszystkie zajęcia z języków obcych są realizowane według standardowych programów nauczania udostępnionych studentom na tablicach ogłoszeniowych SJO oraz na stronie internetowej Studium.
6.    Student ma obowiązek posiadania oraz przynoszenia na zajęcia materiałów dydaktycznych określonych przez lektora, aktywnego udziału w zajęciach oraz pracy indywidualnej.
7.    W przypadku studentów, którzy zostają warunkowo rejestrowani na kolejny semestr z tzw. długiem punktów zaliczeniowych, zapisanie się na kolejny semestr lektoratu wymaga na wniosek dziekana zaliczenia semestru poprzedzającego. W uzasadnionych przypadkach kierownik Studium może wyrazić wyjątkowo zgodę na uczęszczanie na zajęcia bez zaliczenia semestru poprzedzającego, określając termin i formę uzupełnienia braku.


§ 3. ZALICZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO

1.    Zaliczenie zajęć jest dokonywane na podstawie kontroli wyników nauczania w trakcie semestru (suma punktów zdobytych przez studenta z testów cząstkowych oraz zadań dodatkowych). Zaliczenia dokonuje prowadzący.

1.1.    Prowadzący przeprowadza indywidualnie testy cząstkowe oraz inne formy kontrolne w ciągu semestru (m. in. wypowiedzi ustne, ćwiczenia ze słuchu, realizacja zadań zespołowych, prace domowe), z których student może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Testy podlegają jednorazowej poprawie. Przynajmniej jeden z testów cząstkowych powinien zawierać zadania kontrolne do pracy z tekstem specjalistycznym/ fachowym opracowywanym w danym semestrze. W przypadku nieobecności na testach cząstkowych student ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność na kolejnych, najbliższych zajęciach, w których uczestniczy. W przypadku nie usprawiedliwienia nieobecności na teście student uzyskuje 0 punktów.

1.2.    Ostatni test cząstkowy przeprowadzony zostaje na 13 zajęciach w semestrze i powinien trwać od 80 – 90 minut. Obejmuje on realizowany w danym semestrze materiał nie objęty wcześniejszymi testami cząstkowymi, w tym zadania na rozumienie tekstu czytanego oraz słuchanego. Z testu końcowego student może uzyskać maksymalnie 50 punktów. W przypadku nieobecności na teście końcowym student ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w ciągu trzech dni i umówić się z prowadzącym na inny termin. W przypadku nie usprawiedliwienia na teście student uzyskuje 0 punktów. Student ma prawo zgodnie z Regulaminem Studiów (§ 17, p. 2.) do jednego terminu poprawkowego – tryb uzyskania w/w terminu poprawkowego ustala Rada Wydziału.

1.3.    Łącznie z testów oraz zadań cząstkowych i testu końcowego student może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Liczba zdobytych punktów stanowi ocenę końcową:

90 pkt. – 100 pkt. – bardzo dobry (5,0)
84 pkt. – 89 pkt. – dobry plus (4,5)
77 pkt. – 83 pkt. – dobry (4,0)
70 pkt. – 76 pkt. – dostateczny plus (3,5)
51 pkt. – 69 pkt. – dostateczny (3,0)

1.4.    Zaliczenie zajęć językowych w danym semestrze powoduje przyznanie studentowi liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.   
1.5.     Jeżeli w trakcie zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia. (RS - § 17, p. 4.)

1.6.     Student zgłaszający zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia ma prawo złożyć do dziekana, w ciągu 3 dni od podania wyników zaliczenia, umotywowany wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego. (RS - § 17, p. 5.)

§ 4. EGZAMIN
I. Zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 16 września 2010 r. ( NR 9/27/2010) – w sprawie zasad uzyskiwania certyfikatu językowego Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej – zasady określone w załączniku nr 1 do Uchwały 9/27/2010:
Zasady uzyskiwania certyfikatu językowego
Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej

1. Student studiów pierwszego stopnia powinien uzyskać certyfikat językowy Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej, zwany dalej certyfikatem.
2. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdanie egzaminu z języka obcego, zwanego dalej
egzaminem, na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy.
3. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Rektora na wniosek kierownika Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej.
4. Egzamin przeprowadzany jest z języków nauczanych w Politechnice Białostockiej.
5. Egzamin przeprowadza się nie rzadziej niż raz w semestrze, w terminach wspólnych dla
studentów całej Politechniki Białostockiej.
6. Do egzaminu student musi przystąpić przed  ukończeniem studiów pierwszego stopnia.

II. Termin egzaminu B2
1. Centralny, wspólny dla wszystkich studentów PB egzamin pisemny z języków obcych na poziomie B2 odbywa się nie rzadziej niż raz w semestrze. Terminy tego egzaminu ustala kierownik SJO - egzamin pisemny odbywa się w tygodniu przerwy międzysemestralnej przeznaczonym na egzaminy komisyjne i rejestrację na kolejny semestr – odpowiednio ostatni tydzień lutego oraz ostatni tydzień września. Egzamin ustny odbywa się  w dniach następnych według harmonogramu ustalonego przez SJO Terminy egzaminu pisemnego są publikowane w harmonogramie roku akademickiego.
2. Termin egzaminu pisemnego B2 z języków obcych podawany jest do wiadomości studentów najpóźniej na 6 tygodni przed terminem na tablicach informacyjnych Studium oraz wydziałowych, jak również na stronie internetowej.
3. Student ma prawo wyboru dowolnego spośród wyznaczonych terminów egzaminu poczynając od pierwszego semestru studiów.
4. Student ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego w jednym z terminów wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych. Kierownik SJO może na wniosek dziekana zwiększyć liczbę egzaminów poprawkowych.


III. Zapisy na egzamin B2
1. Rejestracja na egzamin odbywa się na co najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem egzaminu. Termin i sposób zapisów podawane są do wiadomości studentów na zajęciach, na tablicach ogłoszeniowych oraz w Internecie.
2. Z zapisu na egzamin w okresie reklamacji można się wyrejestrować pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji w sekretariacie SJO w określonym terminie. Niezgłoszenie się  na egzamin powoduje utratę jednej możliwości przystąpienia do egzaminu. W udokumentowanym przypadku losowym student zachowuje prawo do powtórnego przystąpienia do egzaminu za zgodą kierownika Studium. 

IV. Egzamin B2
1. Zakres wymagań egzaminacyjnych jest na stałe podany do wiadomości studentów na tablicach informacyjnych SJO oraz w Internecie.
2. Egzamin na poziomie B2 składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej:
a)    część pisemna trwa do 120 minut, można otrzymać maksymalnie 80 punktów. Struktura egzaminu pisemnego:
•    rozumienie tekstu słuchanego
•    rozumienie tekstu czytanego
•    funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i słownictwa
•    pisanie
Szczegółowe informacje o strukturze egzaminu pisemnego znajdują się na stronie internetowej SJO.
b)    część ustna trwa do 15 minut, można otrzymać maksymalnie 20 punktów. 

Na obie części egzaminu student ma obowiązek zgłosić się z ważną legitymacją studencką bądź indeksem. Zabrania się korzystania w czasie egzaminu z urządzeń komunikacyjnych i multimedialnych.

V. Ocena z egzaminu B2
1.  Ocena z egzaminu jest wynikiem sumy punktów z obu części.
Suma punktów:    Ocena:

84 – 100 pkt.    A (very good) - bardzo dobry
70 –   83 pkt.    B (good)        - dobry
51 –   69 pkt.    C (pass)        - dostateczny

2.    Jeżeli w trakcie egzaminu prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student otrzymuje ocenę niedostateczna z tego egzaminu.
3.    Student ma prawo wglądu do swojej ocenionej negatywnie pracy egzaminacyjnej w terminie miesiąca od ogłoszenia wyników egzaminu. W tym celu student zgłasza się do członka Komisji Egzaminacyjnej w terminach dyżurów podanych na tablicach informacyjnych SJO oraz w Internecie.
4.    Egzaminy pisemne i ustne są prowadzone i oceniane według standardowej procedury wspólnej dla wszystkich języków oraz wszystkich lektorów prowadzących egzamin.
5.    Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej nie podlega zmianie (nie ma możliwości powtórnego zdawania i poprawiania oceny). Ocena pozytywna jest wpisywana do suplementu do dyplomu oraz do indeksu.
6.    Student, który pozytywnie zaliczył część pisemną, a nie przystąpił do części ustnej egzaminu ma prawo do przystąpienia do niej w dowolnym, kolejnym terminie egzaminu ustnego, bez prawa poprawiania części pisemnej. 
7.    Na każde podejście do egzaminu (pisemnego i ustnego) trzeba się zapisać według ustalonych i podanych do wiadomości zasad rejestracji.


VI. Certyfikaty zewnętrzne
Wpis egzaminu B2 do indeksu na podstawie certyfikatu zewnętrznego można otrzymać u członków Komisji Egzaminacyjnej. Wykaz uznawanych certyfikatów, warunki ich uznawania oraz terminy wpisów podane są na tablicach informacyjnych SJO oraz w Internecie. Kierownik Studium może uznać egzamin B2 zdany w innej uczelni, pod warunkiem iż nie minęło więcej niż 3 lata od zdanego egzaminu.