Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Ogólne zasady rekrutacji
 
 
 
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
 

Przyjęcie na studia odbędzie się w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów, w ramach limitu miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego („nowa matura”) lub wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości („stara matura”).

W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.

Nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.

Sformułowanie „język obcy nowożytny” należy rozumieć zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Czynności związane z rekrutacją przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora w odrębnym zarządzeniu.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, za zgodą Rektora, może ustalić minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów.

W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów.

Politechnika Białostocka zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.

Warunkiem podjęcia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest przyjęcie na I rok studiów co najmniej 60 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kształcenia podejmuje Rektor.

Utworzenie specjalności może nastąpić po zakwalifikowaniu się na nią minimum 30 kandydatów.

„NOWA MATURA” od 2007 roku

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia, natomiast zmniejsza jego szanse na przyjęcie.

W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów za poziom rozszerzony.

„NOWA MATURA” (dotyczy maturzystów z lat 2002, 2005 i 2006)

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia, natomiast zmniejsza jego szanse na przyjęcie.

W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy (uwzględnione na świadectwie dojrzałości) oraz zero punktów za poziom rozszerzony.

W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym wymaganych przedmiotów lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów (L) zostaną uwzględnione oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Przyjmuje się, że odpowiednio M lub O = 0,25 liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.

„STARA MATURA”

Brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia, natomiast zmniejsza jego szanse na przyjęcie.

W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości wymaganych przedmiotów lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów (L) zostaną uwzględnione oceny końcowe ze świadectwa dojrzałości. Przyjmuje się, że odpowiednio M lub O = 0,25 liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.

MATURA MIĘDZYNARODOWA

Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej organizowanej przez Biuro International Baccalaureate (IB) w Genewie traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Przeliczanie wyniku matury międzynarodowej odbywa się zgodnie z zasadą przedstawiono poniżej

MATURA DWUJĘZYCZNA

Kandydatom posiadającym maturę dwujęzyczną w postępowaniu kwalifikacyjnym z języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę punktów z poziomu podstawowego (100), natomiast do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego dodaje się 10 punktów, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 punktów.

EGZAMINY WSTĘPNE

Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, grafika oraz architektura krajobrazu. Na pozostałe kierunki kandydaci nie zdają egzaminów wstępnych.

Na egzamin wstępny z rysunku należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, długopis, dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne, zestaw ołówków i gumkę do ścierania. Kandydaci zdający egzamin z rysunku na kierunek grafika dodatkowo powinni zaopatrzyć się w materiały niezbędne do wykonania zadań w wybranej przez siebie technice odręcznej.

Zabrania się wnoszenia na egzamin telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz.

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz oraz grafika składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 50 z dwóch zadań łącznie.

Zadania egzaminu na kierunki: architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz są następujące:

zadanie 1.            wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania;

zadanie 2.            wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

Zadania egzaminu na kierunek grafika są następujące:

Zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych.

Rysunek w technikach suchych: ołówek, kredka.

Zadanie 2. Kompozycje z wyobraźni, wykonane na zadane hasła, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią oraz możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji związanych z grafiką użytkową i reklamą.

Praca wykonana odręcznie, w dowolnej technice.

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu składa się z jednego zadania, polegającego na wykonaniu rysunku odręcznego sprawdzającego wyobraźnię przestrzenną oraz wrażliwość estetyczną kandydata. Zadanie trwa 120 minut i jest oceniane w skali od 0 do 200 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu z rysunku uznaje się zdobycie nie mniej niż 50 punktów

OBLICZANIE LICZBY PUNKTÓW

Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorem rekrutacyjnym, przyjmuje się następujące przeliczenia:

a) wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w procentach:

liczba punktów = procent wyniku

b) wyniki egzaminu dojrzałości wyrażone w punktach w skali do 100 punktów:

liczba punktów = wynik egzaminu

c) oceny:

skala 6-stopniowa                                                               skala 5-stopniowa

ocena                                liczba punktów                     ocena        liczba punktów

celująca                                         100

bardzo dobra                                   86                   bardzo dobra                     100

dobra                                              70                   dobra                                70

dostateczna                                     50                   dostateczna                       40

dopuszczająca (mierna)                    30

d) wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:

poziom podstawowy

ocena 2 3 4 5 6 7
liczba punktów 30 40 55 70 85 100

poziom rozszerzony

ocena 1 2 3 4 5 6 7
liczba punktów 10 25 40 55 70 85 100


OLIMPIJCZYCY

Kandydaci, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości w 2012 roku i są laureatami lub finalistami określonych olimpiad stopnia centralnego, mogą być przyjęci na studia z pominięciem konkursu świadectw. Wykaz olimpiad uprawniających do przyjęcia z pominięciem konkursu świadectw przedstawiony tutaj.

ODWOŁANIA

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.