Szukaj
?
 
 
 
Ogłoszenia dla pracowników
 
 
 
Informacja nt. możliwości dofinansowania szkoleń specjalistycznych kadry naukowej i dydaktycznej PB
 

W odpowiedzi na olbrzymie zainteresowanie kadry naukowej i dydaktycznej PB, poszukującej możliwości finansowego wsparcia dla inicjatyw mających na celu zdobywanie nowej wiedzy, doświadczenia, poszerzania kompetencji i umiejętności w zakresie prowadzonych prac naukowych oraz uatrakcyjnienia i wzbogacenia oferty dydaktycznej w zakresie realizowanych wykładów, ćwiczeń projektowych, zajęć laboratoryjnych oraz prowadzonych prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich podjęto decyzję o wygospodarowaniu z pozycji dotyczących wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem "Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" kwoty w wysokości 107,4 tys. zł. Po uzgodnieniu z NCBiR, kwotę tę przesunięto do pozycji dot. szkoleń.

Uwaga! – środki te, zgodnie z ustaleniami z Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mogą być przeznaczone wyłącznie na szkolenia specjalistyczne kadry naukowej i dydaktycznej PB. Nie będzie można z tej puli pokryć kosztów szkoleń podnoszących znajomość języków obcych.

Procedury oraz dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie staży oraz szkoleń w ramach projektu "Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" pozostają bez zmian (uregulowane są Zarządzeniem 83 Rektora PB z 2011 r.) i dostępne są na stronie projektu pod adresem: http://pb.wiemywiecej.edu.pl/regulaminu-odbywania-stazy-oraz-szkolen-finansowanych-w-ramach-projektu-podniesienie-potencjalu-uczelni-wyzszych-jako-czynnik-rozwoju-gospodarki-opartej-na-wiedzy.

Informacje w powyższym zakresie można uzyskać również w Biurze ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych, nr tel. 746 91 68

Zachęcamy do skorzystania z tej formy wsparcia!