Szukaj
?
 
 
 
Kredyty studenckie
 
 
 
Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2012/2013
 

Adresaci kredytu

O kredyt studencki z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa mogą ubiegać się studenci i doktoranci.

Banki uczestniczące w systemie kredytów studenckich
O kredyt studencki student może się ubiegać w jednym z następujących banków:
1. PKO Bank Polski S.A,
2. Bank PEKAO S.A.,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
4. SGB-Bank S.A.

Składanie wniosków  o kredyt

Wniosek o udzielenie kredytu składa się w oddziale wybranego przez studenta jednego banku. Do wniosku dołącza się informacje o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 listopada 2012 r.

Dochód na osobę w rodzinie

Od roku akademickiego 2010/2011 obowiązuje nowy sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie, oparty na ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przy wyliczaniu tego dochodu będą brane pod uwagę dochody netto. Sposób dokumentowania dochodów będzie podobny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w uczelni, przez co studenci starający się zarówno o kredyt jak i o stypendium będą mogli posługiwać się takimi samymi zaświadczeniami.

W grudniu 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego.
W roku akademickim 2011/2012 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił 2.100 zł.

Decyzja o udzieleniu kredytu

W terminie do dnia 15 lutego 2013 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, jeżeli wysokość zabezpieczenia kredytu okaże się niewystarczająca. W przypadku oceny negatywnej student będzie mógł w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku.
Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, również w przypadku jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta będzie większa niż wysokość dochodu ogłoszonego przez Ministra.

Umowy kredytu będą podpisywane do 31 marca 2013 r.

Poręczenie kredytu studenckiego

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od roku akademickiego 2010/2011 wprowadzono nowe, korzystniejsze warunki poręczeń kredytów studenckich przez Bank Gospodarstwa Krajowego:
•    100% - w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód
•    100% - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł
•    70% - w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji na temat poręczeń udzielają banki kredytujące.

Okres wypłaty kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, w tym studiów doktoranckich. Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich - przez okres 4 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim. Miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł.

Warunki wypłacania kredytu

Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawianie w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Zaświadczenie o studiach student jest zobowiązany przedstawić w banku jedynie przy ubieganiu się o kredyt lub aneksowaniu dotychczasowej umowy o kredyt.

Spłata kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. Odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu lub czasowo zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie kredytu

Jeżeli kredytobiorca ukończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni może wystąpić do banku o umorzenie 20% kredytu. Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności
do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U.1998, nr 108, poz.685 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów
i pożyczek studenckich (Dz.U.2010, nr 87, poz. 560 z późn.zm.)