Szukaj
?
 
 
 
Konkursy na prace dyplomowe
 
 
 
Konkursy na prace dyplomowe
 


Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno studenci, jak i absolwenci. Warunkiem jest zgłoszenie pracy magisterskiej, obronionej w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 6 lipca 2012 r. na ocenę co najmniej dobrą, której treść dotyczy jednego z czterech tematów:

ekoinnowacji,

innowacji w sektorze usług,

popytowego podejścia do tworzenia innowacji,

nowego podejścia do zamówień publicznych.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

nagroda główna – sprzęt komputerowy o wartości minimum 3000 zł,

dwa wyróżnienia – sprzęt komputerowy, każdy o wartości minimum 1500 zł.

Informacje na temat konkursu, wymaganej dokumentacji konkursowej znajdują się na stronie: http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_86449.asp

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 9 lipca 2012 r.

Konkurs jest częścią działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP  „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Konkurs na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie ENEA S.A. Edycja 2011

Do wygrania aż 30 000 zł.

Konkurs adresowany jest do autorów prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz rozpraw doktorskich poruszających problematykę innowacyjnych i pro-cywilizacyjnych  rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych w procesie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej z zachowaniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Nagrodami pieniężnymi w Konkursie są:

 • dla zwycięskiej pracy licencjackiej bądź inżynierskiej - 10 000 zł,
 • dla zwycięskiej pracy magisterskiej - 20 000 zł,
 • dla zwycięskiej pracy doktorskiej - 30 000 zł.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w wypełnić formularz zgłoszenia wraz z opisem pracy (do pobrania na stronie www.konkurspracdyplomowych.pl) oraz przesłać nie później niż do 31 lipca 2011 roku na adres: konkurs@konkurspracdyplomowych.pl . Opis pracy powinien posiadać nie więcej niż 1,5 tys. znaków oraz temat, krótką charakterystykę, założenia, wniosek końcowy, a także wskazanie nowatorstwa w podejściu do tematu.

Ocena zgłoszonych prac będzie dokonywana przez Kapitułę, która przyzna nagrody pieniężne dla zwycięskich prac: licencjackiej bądź inżynierskiej, magisterskiej i dla rozprawy doktorskiej. Nagrodzone będą prace prezentujące najwyższy poziom merytoryczny oraz nowatorskie podejście do wskazanej problematyki konkursowej.

Zgłoszone mogą być prace zakończone i obronione w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 lipca 2011 roku. Na podstawie przesłanych zgłoszeń w I etapie Kapituła Konkursu dokona ich wstępnej selekcji. Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu zostaną poproszeni o przesłanie pełnych wersji zgłoszonych prac. Do 31 października 2011 roku Kapituła dokona wyboru najlepszych spośród nich w trzech kategoriach – pracy licencjackiej/inżynierskiej, magisterskiej i rozprawy doktorskiej, a ich autorom przyzna nagrody. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o decyzji Kapituły i przyznanych nagrodach do 6 listopada 2011 roku. Lista nagrodzonych prac będzie umieszczona na stronie internetowej: www.konkurspracdyplomowych.pl.


VIII EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE HABILITACYJNE, DOKTORSKIE, MAGISTERSIE I STUDENCKIE

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w VIII edycji konkursu na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i studenckie , których tematyka związania jest z zagadnieniami ochrony własności przemysłowej, w tym również marketingu, zarządzania prawami wyłącznymi lub oceną stanu techniki.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • za najlepszą pracę habilitacyjną - 9 tys. zł (dwie nagrody)
 • za najlepszą pracę doktorską - 7 tys. zł (dwie nagrody)
 • za najlepszą pracę magisterską - 4 tys. zł (dwie nagrody)
 • za najlepszą pracę studencką - 2 tys. zł (dwie nagrody)

Ministra Gospodarki

 • za najlepszą pracę magisterską - 6 tys. zł


Termin składania prac konkursowych upływa 15 października 2010 r.

W załączeniu (na dole strony) regulamin konkursu.  Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl (zakładka  "Wiadomości i Ogłoszenia", dział - Konkursy).


KONKURSY FIRMY E-POINT SA NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE Z ZAKRESU:


ROZWIĄZAŃ INTERNETOWYCH REALIZOWANYCH W TECHNOLOGII JAVA, V edycja

Adresaci: studenci i absolwenci kierunków informatycznych.

Celem konkursu jest zainteresowanie studentów technologią Java/J2EE oraz tworzeniem systemów transakcyjnych dostępnych w Internecie. Mamy nadzieję, że perspektywa udziału w konkursie i/lub przyszłej pracy w naszej firmie będzie miała wpływ na dokonywane podczas studiów wybory przedmiotów, kierunków kształcenia lub specjalizacji.ZASTOSOWAŃ IT W BIZNESIE, I edycja

Adresaci: studenci i absolwenci kierunków ekonomicznych i informatycznych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w latach 2008-2010.

Celem konkursu jest zainteresowanie studentów możliwościami wykorzystywania najnowszych rozwiązań technologii informatycznych w biznesie, zwrócenie uwagi na narzędzia informatyczne, które wspomagają pracę firm, podnoszą ich konkurencyjność i automatyzują wiele czynności.


Nagrody finansowe dla laureatów:

7 tys. zł – za zajęcie I miejsca,
5 tys. zł – za zajęcie II miejsca,
3 tys. zł – za zajęcie III miejsca.,

UWAGA: Pracę dyplomową można zgłosić tylko do jednego konkursu.

Warunkiem udziału w konkursach jest przesłanie kopii obronionej pracy dyplomowej wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2010 r.

Termin zgłaszania prac w obu konkursach: 30 listopada 2010 r.

Kontakt:
konkurs@e-point.pl
Szczegółowe informacje: www.e-point.pl/konkurs

Ogłoszenie wyników obu konkursów nastąpi najpóźniej do dnia 10 stycznia 2011 r.

Załączniki do pobrania na dole strony


Sprostać energetycznym wyzwaniom przyszłości.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie

ENEA S.A. - jedna z największych w Polsce firm zajmujących się obrotem, wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej – ogłasza I edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie.

Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz autorów prac doktorskich.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży akademickiej problemami wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej w połączeniu z troską o stan naturalnego środowiska,  poprzez wyłonienie i popularyzację prac reprezentujących nowatorskie podejście w zakresie:

 • wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego,
 • zarządzania konsumpcją i kosztami energii w gospodarstwie domowym i społecznościach lokalnych,
 • wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Przyjazne środowisku naturalnemu wytwarzanie, oszczędne wykorzystywanie, obniżanie poziomu strat, postęp technologiczny zmniejszający ilość zużywanego prądu to wyzwania stojące przed współczesną cywilizacją. By na nie odpowiedzieć potrzebne są połączone wysiłki nauki i przemysłu. Ogłaszając konkurs ENEA S.A. - jako odpowiedzialny uczestnik rynku, zwracając się do młodzieży akademickiej i świata nauki - podejmuje ważną dla społeczeństwa inicjatywę mającą na celu kreowanie nowatorskiego myślenia o rozwiązywaniu problemów sektora elektroenergetycznego, zachęca tym samym do odważnego wychodzenia naprzeciw energetycznym wyzwaniom przyszłości, do uczestnictwa w wielopłaszczyznowej, interdyscyplinarnej  dyskusji na temat energii.

Aby wziąć udział w konkursie należy w I etapie wypełnić formularz zgłoszenia wraz z opisem pracy (do pobrania na stronie www.enea.pl/konkurs ) oraz przesłać nie później niż do 1 marca 2010 roku na adres: konkurs@enea.pl. Opis pracy powinien posiadać nie więcej niż 1,5 tys. znaków oraz temat, krótką charakterystykę, założenia, wniosek końcowy, a także wskazanie nowatorstwa w podejściu do  tematu.

Ocena zgłoszonych prac będzie dokonywana przez Kapitułę, która przyzna nagrody pieniężne  w wysokości 12.000 zł  dla zwycięskiej pracy licencjackiej, 25.000 zł dla pracy magisterskiej i 35.000 zł dla rozprawy  doktorskiej. Wyróżnione będą prace prezentujące nowatorskie, niestandardowe podejście łączące wytwarzanie i konsumpcję energii elektrycznej z wrażliwością na stan naturalnego środowiska w którym żyjemy.

Zgłoszone mogą być prace zakończone i obronione w 2009 r. Na podstawie przesłanych zgłoszeń w I etapie Kapituła konkursu dokona ich wstępnej selekcji. Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu zostaną poproszeni o przesłanie pełnych wersji zgłoszonych prac.
Do 30 października 2010 roku Kapituła dokona wyboru najlepszych spośród nich w trzech kategoriach – pracy licencjackiej, magisterskiej
i rozprawy doktorskiej, a ich autorom przyzna nagrody. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o decyzji Kapituły i przyznanych nagrodach do
15 listopada 2010 roku
. Lista nagrodzonych prac będzie także umieszczona na stronie internetowej www.enea.pl/konkurs.

Ogłaszając konkurs ENEA S.A. zwraca uwagę opinii publicznej na to, że każda inicjatywa lokalna w sferze edukacji, nauki i praktyki zmierzająca do racjonalizacji wytwarzania i używania energii elektrycznej jest bardzo ważna, a ich suma składa się na poprawę stanu bezpieczeństwa energetycznego  w wymiarze globalnym.

Adres organizatora konkursu:
ENEA S.A.
Departament Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Inwestorskich
ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań.


Konkurs Studencki Ambasador Zrównoważonego Rozwoju

firmy Bayer rozpoczęty!

Organizatorzy czekają na prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie z różnych kierunków studiów poświęcone szeroko rozumianej ochronie środowiska.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

 • Nagroda Grand Prix w wysokości 5.000,- zł
 • Dwie Nagrody Główne w wysokości 3.000,- zł
 • uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach w Niemczech

w listopadzie 2009r.

Szczegóły: http://ambasadorekologii.pl/page/strona-glowna


Informacja o Nagrodzie Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny„TRANSPORT” oraz za najlepszą książkę o tematyce transportowej w roku akademickim 2007/2008 (pobierz .pdf)


Firma ABB zaprasza dyplomantów, studentów i doktorantów do udziału w tegorocznej edycji konkursów.

KONKURS O NAGRODĘ ABB obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:

 • Elektroenergetyka
 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • Energoelektronika
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
 • Technologie i systemy informatyczne
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • Nagroda główna 25 000 PLN
 • 2 wyróżnienia po 10 000 PLN


Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • I Etap – zgłoszenia do dnia 15.11.2009
 • II Etap – zgłoszenia do dnia 31.01.2010


Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2010.

Dodatkowe informacje na stronie:
http://www.abb.pl/cawp/plabb046/ecd42ffb3b8189d0c1256fe200485286.aspx

ABB IT CHALLENGE - konkurs obejmuje obronione prace dotyczące nowych technologii informatycznych.

 • Nagroda główna 25 000 PLN
 • 2 wyróżnienia po 10 000 PLN


Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, streszczenie oraz kopię pracy pocztą elektroniczną

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15.12.2009r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w maju 2010 roku.
Szczegółowe informacje:
http://www.abb.pl/cawp/plabb046/c24a1f6794b744efc1257297007bc9c3.aspx

Konkurs Robotman ABB
- Konkurs skierowany jest do studentów wyższych uczelni technicznych, którzy w swoich pracach dyplomowych lub przejściowych podejmą próbę zrobotyzowania procesu technologicznego.

 • Nagroda Główna 5 000 PLN oraz voucher na szkolenie z programowania i obsługi robotów
 • Pierwsze wyróżnienie 3 000 PLN oraz voucher na szkolenie z oprogramowania i obsługi
 • Pierwsze wyróżnienie 1 000 PLN oraz voucher na szkolenie z oprogramowania i obsługi


Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną: wypełniony formularz zgłoszeniowy, streszczenie, egzemplarz własnej pracy oraz plik z zapisanym projektem zrobotyzowanego stanowiska w Robot Studio.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31.10.2009 roku.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2009 roku.
http://www.abb.pl/cawp/plabb046/ed4bef1ef7c9de14c12574eb003d535c.aspx

plik
 
KONKURSY FIRMY E-POINT SA NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE Z ZAKRESU:
Konkursu na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką na temat własności przemysłowej.