Szukaj
?
 
 
 
 
Egzamin wg nowych zasad
 
 
 

Zakres i format egzaminu z języka obcego według kryteriów Rady Europy (CEFR) na poziomie B2

Obowiązujący dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2010/2011

oraz w latach późniejszych

Egzamin sprawdza następujące umiejętności: znajomość gramatyki i słownictwa, rozumienie tekstu mówionego, rozumienie tekstu pisanego, pisanie i mówienie.

Egzamin obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2010/2011 lub później i odbywa się w każdej sesji egzaminacyjnej po uprzedniej rejestracji. Szczegółowe zasady określa Regulamin egzaminu końcowego.

Egzamin

Czas trwania egzaminu pisemnego: około 2 godziny.

Czas trwania egzaminu ustnego: około 15 minut.

sprawdzane umiejętności

format

ilość punktów

słuchanie

dwukrotnie wysłuchana dłuższa wypowiedź (lub dwie wypowiedzi): dialog, audycja radiowa itp., przykładowe zadania: wielokrotny wybór, prawda / fałsz, pytania ogólne lub szczegółowe

15

czytanie

Jeden lub dwa teksty autentyczne lub adaptowane,

przykładowe zadania: wielokrotny wybór, prawda / fałsz, pytania ogólne lub szczegółowe

15

znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych

- zadania zamknięte na poziomie zdania i tekstu,

- zadania otwarte na poziomie zdania i tekstu

(np. rozpoznawanie lub samodzielne wpisywanie struktur gramatyczno-leksykalnych)

- zadania sprawdzające funkcjonalne użycie języka typu otwartego np. zdania opisujące sytuację

35

pisanie

tekst do 150 słów wybrany spośród form realizowanych w trakcie lektoratu

15

Egzamin ustny

Dłuższa wypowiedź ustna, np. rozmowa w parach na wylosowany temat, wypowiedź indywidualna na wylosowany temat, opis zdjęć itp.

Oceniane są następujące umiejętności: płynność, poprawność językowa, wymowa, zasób słownictwa. Za każde kryterium można uzyskać 5 punktów

20

Punktacja i oceny:

84 – 100 pkt.    A (very good) - bardzo dobry
70 –   83 pkt.    B (good)        - dobry
51 –   69 pkt.    C (pass)        - dostateczny

Zwolnienia z egzaminu

Studenci posiadających certyfikaty, np. FCE, TELC na poziomie B2 lub wyższym są zwolnieni z egzaminu.

Egzamin TOEIC (Test of English for International Communication):

z wynikiem co najmniej 700 punktów.