Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Badania lekarskie
 
 
 
Badania lekarskie
 

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na niżej wymienione kierunki studiów, zobowiązani są dostarczyć (jako jeden z dokumentów rekrutacyjnych) zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy.

Wykaz kierunków, na których wymagane jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy:

Wydział

Kierunek studiów

Architektury

architektura i urbanistyka

architektura wnętrz

grafika

Budownictwa i Inżynierii Środowiska

architektura krajobrazu

budownictwo

inżynieria środowiska

ochrona środowiska

Elektryczny

elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

energetyka

Informatyki

informatyka

matematyka

Mechaniczny

automatyka i robotyka

edukacja techniczno-informatyczna

inżynieria biomedyczna

mechanika i budowa maszyn

technika rolnicza i leśna

Zarządzania

zarządzanie i inżynieria produkcji

ZWL w Hajnówce

leśnictwo

Skierowanie na bezpłatne badania otrzyma kandydat zakwalifikowany na dany kierunek studiów w momencie składania dokumentów we właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w czasie trwania rekrutacji) lub do właściwego Dziekanatu najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

Bezpłatne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy są przeprowadzane na terenie powiatu, w którym zamieszkuje kandydat, na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania (plik z wykazem do pobrania pod treścią).

Kandydat zgłaszający się na badania winien posiadać:

  • skierowanie z Uczelni / kserokopie nie będą  uwzględniane /,
  • legitymację szkolną lub dowód tożsamości,
  • bilans ucznia wraz z jego kserokopią,
  • kserokopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych,
  • wyniki badań dodatkowych /jeżeli były wykonywane w ciągu ostatnich 6 miesięcy /

plik
 
wykaz placówek (badania lekarskie)
      Wykaz placówek